Poiščite najbližjo lekarno

Seznam dežurnih lekarn


Lekarniška zbornica Slovenije

Lekarniška zbornica Slovenije je samostojna organizacija, v katero so včlanjene vse javne in bolnišnične lekarne v Sloveniji. Ustanovljena je bila 11. 11. 1992 z namenom varovanja stanovske časti.


Kontakt

Vojkova cesta 48
1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 1 280 65 50
F: +386 1 280 65 61
E: tajnistvo@lek-zbor.si
I: www.lzs.si


Podeljevanje licenc

Licenco morajo po posebej predpisanem postopku pridobiti vsi magistri farmacije, ki želijo v Republiki Sloveniji samostojno opravljati poklic magistra farmacije  pri izvajalcu lekarniške dejavnosti. Postopek in pogoje za podelitev, podaljšanje in odvzem licence ureja Pravilnik o licencah magistrov farmacije (Ur. l. RS, 39/2018).

 

1. Magister farmacije, ki je na dan 27. januar 2017 opravljal strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, vloži vlogo za izdajo licence hkrati z vlogo za vpis v Register farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti:

 

Magister farmacije izpolnjeni vlogi za vpis v Register, obvezno priloži naslednja dokazila:

 • fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi (diploma, podiplomska izobrazba, pridobljena specialna znanja);
 • fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
 • fotokopija osebnega dokumenta;
 • izjava izvajalca lekarniške dejavnosti, pri katerem je na dan 27.1.2017 opravljal strokovno delo v lekarniški dejavnosti, da je na navedeni dan pri njem opravljal strokovno delo, oziroma drugo dokazilo o tem, da je na navedeni dan opravljal strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti;
 • fotokopija dokazila o pridobljenem pedagoškem in/ali strokovnem nazivu;
 • potrdilo o nekaznovanosti, ki ga vlagatelj pridobi sam pri Ministrstvu za pravosodje RS (navodilo), ali vlagatelj s posebnim pooblastilom pooblasti Lekarniško zbornico Slovenije, da v njegovem imenu naknadno pridobi potrdilo;
 • potrdilo o plačani upravni taksi;
 • druga ustrezna dokazila.

POZOR! Če je na priloženih dokazilih navedeno drugo ime/priimek, kot ga vlagatelj uporablja ob vložitvi vloge za vpis v register in ga kot svoje navaja v vlogi, mora vlagatelj priložiti vlogi tudi dokazilo o spremembi  imena/priimka (kopijo poročnega lista ali drugega uradnega dokumenta, iz katerega je razvidna sprememba).

 

Magister farmacije hkrati izpolni tudi vlogo za izdajo licence, ki se nahaja na zgornji povezavi, na kateri navede, da so ustrezna dokazila priložena vlogi za vpis v register.

 

Magister farmacije vlogama obvezno priloži kopijo plačane upravne takse za vlogo za vpis v register in za vlogo za podelitev licence ter odločbi o vpisu v register in podelitvi licence v skupnem znesku 45,20 EUR. Navodila o načinu plačila upravne takse se nahajajo tukaj

 

2. Magister farmacije, ki je izpolnil pogoj za pridobitev licence v obdobju od 27. januarja 2017 in do dneva vzpostavitve Registra farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, vloži vlogo za izdajo licence hkrati z vlogo za vpis v register, ki se nahajata na tem mestu:

 

Magister farmacije izpolnjeni vlogi za vpis v Register obvezno priloži naslednja ustrezna dokazila:

 • fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi (diploma, podiplomska izobrazba, pridobljena specialna znanja);
 • fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
 • fotokopija osebnega dokumenta;
 • izjava izvajalca lekarniške dejavnosti, pri katerem opravlja strokovno delo v lekarniški dejavnosti, da pri njem opravlja strokovno delo, oziroma drugo dokazilo o tem, da opravlja strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti;
 • fotokopija dokazila o pridobljenem pedagoškem in/ali strokovnem nazivu;
 • potrdilo o nekaznovanosti, ki ga vlagatelj pridobi sam pri Ministrstvu za pravosodje RS (navodilo), ali vlagatelj s posebnim pooblastilom pooblasti Lekarniško zbornico Slovenije, da v njegovem imenu naknadno pridobi potrdilo;
 • potrdilo o plačani upravni taksi;
 • druga ustrezna dokazila.

POZOR! Če je na priloženih dokazilih navedeno drugo ime/priimek, kot ga vlagatelj uporablja ob vložitvi vloge za vpis v register in ga kot svoje navaja v vlogi, mora vlagatelj priložiti vlogi tudi dokazilo o spremembi  imena/priimka (kopijo poročnega lista ali drugega uradnega dokumenta, iz katerega je razvidna sprememba).

 

Magister farmacije hkrati izpolni tudi vlogo za izdajo licence in ji obvezno priloži naslednja dokazila:

 • dokazilo o opravljenem strokovnem uvajanju (primer ocene mentorja),
 • življenjepis z opisom delovnih izkušenj z bibliografijo,
 • izjavo, da so ostala potrebna dokazila priložena vlogi za vpis v register.

Magister farmacije vlogama obvezno priloži kopijo plačane upravne takse za vlogo za vpis v register in za vlogo za podelitev licence ter odločbi o vpisu v register in podelitvi licence v skupnem znesku 45,20 EUR. Navodila o načinu plačila upravne takse se nahajajo tukaj

 

3. Magister farmacije, ki je nastopil strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti po vzpostavitvi Registra farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti, vloži vlogo za vpis v Register v 15 dneh po začetku opravljanja strokovnega dela. Ko uspešno zaključi strokovno uvajanje vloži še vlogo za izdajo licence.

 

Magister farmacije izpolnjeni vlogi za vpis v Register obvezno priloži naslednja ustrezna dokazila:

 • fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi (poklicna, dodiplomska, podiplomska izobrazba, pridobljena specialna znanja);
 • fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
 • fotokopija osebnega dokumenta;
 • izjava izvajalca lekarniške dejavnosti, pri katerem opravlja strokovno delo v lekarniški dejavnosti, da pri njem opravlja strokovno delo, oziroma drugo dokazilo o tem, da opravlja strokovno delo pri izvajalcu lekarniške dejavnosti;
 • fotokopija dokazila o pridobljenem pedagoškem in/ali strokovnem nazivu;
 • potrdilo o nekaznovanosti, ki ga vlagatelj pridobi sam pri Ministrstvu za pravosodje RS (navodilo), ali vlagatelj s posebnim pooblastilom pooblasti Lekarniško zbornico Slovenije, da v njegovem imenu naknadno pridobi potrdilo;
 • potrdilo o plačani upravni taksi;
 • druga ustrezna dokazila.

POZOR! Če je na priloženih dokazilih navedeno drugo ime/priimek, kot ga vlagatelj uporablja ob vložitvi vloge za vpis v register in ga kot svoje navaja v vlogi, mora vlagatelj priložiti vlogi tudi dokazilo o spremembi  imena/priimka (kopijo poročnega lista ali drugega uradnega dokumenta, iz katerega je razvidna sprememba).

 

Magister farmacije vlogi za izdajo licence priloži naslednja dokazila:

 • dokazilo o opravljenem strokovnem uvajanju (primer ocene mentorja);
 • življenjepis z opisom delovnih izkušenj z bibliografijo;
 • potrdilo o plačani upravni taksi;
 • izjavo, da so bila ostala potrebna dokazila že posredovana ob vpisu v register.


Navodila o načinu plačila upravne takse se nahajajo tukaj.

 

Dodatne informacije

Magistri farmacije iz držav članic EU, ki želijo pridobiti licenco v RS se za pojasnila lahko obrnejo na LZS.

Dodatne informacije lahko pridobite na tel. št. 01 280 65 50, E-pošta: tajnistvo@lek-zbor.si

© 2010 Lekarniška zbornica Slovenije. Vse pravice pridržane